OM TOT ZEGEN TE ZIJN

IN EEN TIJD ALS DEZE IS HET NIET EENVOUDIG OM STAANDE TE BLIJVEN IN EEN WERELD DIE IN BRAND LIJKT TE STAAN. DEZE WEBSITE IS BEDOELD OM HANDEN EN VOETEN TE GEVEN AAN CHRISTENEN DIE ZOEKEN NAAR EEN EVENWICHTIG ANTWOORD OP DE DE RECENTELIJKE GEBEURTENISSEN RONDOM COVID-19

...zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn...

2 Korinthe 1:4

WAAR BEN JIJ TOE GEROEPEN?

Jezus volgde de roeping van Zijn Vader in de Hemel en hij werkte drie jaren in alle eenvoud. Hij maakte zich niet druk over Zijn inkomsten, eten, onderdak of kleding.

>> LEES VERDER

ONZE MENING OF VERNIEUWD DENKEN

Wij leven in een land waar wij gelukkig een vrije mening mogen hebben en we mogen er ook vrijelijk over praten. Dit is een groot goed waar we enorm mee gezegend zijn. 

>> LEES VERDER

GEROEPEN OM TOT ZEGEN TE ZIJN

Als je gaat begrijpen dat je als christen geroepen bent om tot zegen te zijn dan zijn er een aantal Bijbelse principes die van groot belang zijn om te begrijpen...

>> LEES VERDER

JEZUS KENDE VERDRUKKING

Ons grote voorbeeld in ons leven is Jezus Christus. Daarbij realiseren wij ons dat het een uitermate moeilijk zaak wordt om de beslissingen te nemen die Hij nam. Maar we mogen wel leren handelen naar Zijn Geest. Jezus maakte op aarde plaats om ruimte te geven aan de Heilige Geest zodat Hij in onszelf kon wonen. Hierdoor zijn wij in staat om onze menselijke gedachten te parkeren en Hem de ruimte te geven Zijn gedachten in ons te laten groeien. 
 

Jezus leefde hier op aarde in een bijzonder moeilijke periode. De romeinse bezetting was wreed en intimiderend. Toch lezen we in de bijbel weinig tot nooit dat Jezus echt stelling nam tegen de romeinen. Hij was bezig met een ander principe, namelijk; de verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk. Hij maakte dit heel praktisch door rond te gaan en goed te doen. Hij genas en Hij deed goed aan allen die overweldigd waren door de duivel. (Handelingen 10:38)
Als we met een brede helicopterview kijken naar het hele leven van Jezus dan was Hij zeer uitgesproken tegen het Joods religieuze systeem, maar bijzonder weinig liet Hij zich uit over de bezettende overheid. Hij zei zelfs: Geef de overheid wat hen toekomt. (Mattheus 22:21


Dus we mogen voorzichtig concluderen dat Hij in plaats van stelling te nemen tegen een bezettende macht juist het tegenovergestelde deed van wat wij van nature zouden doen. In plaats van jammeren, klagen en krachttaal gebruiken ging Hij rond om goed te doen. Op deze manier liet hij dorp na dorp en stad na stad verbaasd achter. Wonderen en tekenen volgden Hem, overal waar Hij kwam.
 

GEROEPEN?

Jezus volgde de roeping van Zijn Vader in de Hemel en hij werkte drie jaren in alle eenvoud. Hij maakte zich niet druk over Zijn inkomsten, eten, onderdak of kleding. Hij vertrouwde blindelings op Zijn Vader die hem geroepen had en Hij leefde vanuit de overtuiging die in Hem was. Hij had niet de taak gekregen om de bezetter te verslaan. Hij had de taak gekregen om het Koninkrijk van God te planten op aarde. Deze taak vervulde Hij vol passie en vuur. Het was daarom ook vanzelfsprekend dat Hij zich niet bezig hield met andere zaken. 

Als christenen moeten we ons realiseren dat wij net als Jezus ook ergens voor geroepen zijn. Allereerst hebben we allemaal de roeping gekregen om de wereld te vertellen over Jezus (Mattheus 28:19). Daarnaast kan God heel specifiek mensen roepen om een taak uit te voeren die Hij belangrijk vindt en aan jou heeft toebedeeld. Hij roept je als het ware in die opdracht. Deze opdracht heeft Hij op een persoon gelegd en soms op een groep of gemeenschap. Hij geeft Zijn kracht om de taak te verrichten waardoor je in staat wordt gesteld deze uit te voeren. Wanneer je afwijkt van deze taak zal het ook niet gaan lukken. Je zal stranden, omdat je je eigen menselijke gedachten de overhand laat krijgen en de werkzaamheden zullen geen vrucht opleveren.

 

Stel je daarom zelf de vraag: Ben ik geroepen om de mensen te onderwijzen over het rondgaande virus? Of ben je geroepen om het Koninkrijk te verkondigen? Of misschien ben je wel geroepen om mensen te bemoedigen?

Jijzelf weet dit het beste waar je toe geroepen bent. Het is daarbij erg belangrijk om jezelf te toetsen. Maar hoe doe je dit?

Hier wat tips:

Als je daadwerkelijk een roeping of zegening hebt ontvangen:

 • Dan voel je steeds de aandrang (van de Heilige Geest) om dit te verspreiden;

 • Je ontvangt een mate van wijsheid en inzicht die je duidelijk niet van jezelf kent;

 • Je merkt dat je mensen positief beïnvloedt;

 • Het leidt altijd tot God;

 • Je boodschap of handelingen gaan niet tegen het woord in de Bijbel in;

 • Je merkt dat je boodschap of handeling goed terechtkomt, bij de juiste mensen die er wat mee kunnen;

 • Het leidt nooit tot verwarring of rebellie;

 

Brengt jouw boodschap of handeling de vrucht van de Geest voort? Toets dit aan de Bijbelse componenten die horen bij de Vruchten van de Geest naar Galaten 5:22:

 • Liefde

 • Blijdschap

 • Vrede

 • Geduld

 • Vriendelijkheid

 • Goedheid

 • Geloof

 • Zachtmoedigheid

 • Zelfbeheersing


​Bij het uitvoeren van een roeping die op jouw leven ligt, zal je gaan merken dat de druk om je heen oploopt. De geestelijke druk wordt sterker en je zult tegenstand ervaren. Ook de druk vanuit andere mensen die hun mening gevormd hebben, zal je kunnen ervaren als tegenstand. Toch is het belangrijk om naar deze signalen te luisteren. Je hoeft ze niet meteen te volgen, maar je moet je wel bewust zijn van het feit of je je doelgroep waar je voor geroepen bent nog wel bereikt. Durf kritisch te zijn op je eigen handelen en spreken. Durf betrouwbare mensen om je heen toe te laten die op jou kunnen inspreken. God stuurt echt mensen aan om jou te corrigeren waar nodig is, zo werkt zijn organisme. Het Lichaam van Christus wat beschreven staat in 1 Korinthe 12 is heel belangrijk om te begrijpen dat God ons zo gemaakt heeft dat we elkaar nodig hebben.

De Vrucht van je werk, bediening of roeping mag in geen geval tegenovergestelde vruchten voortbrengen dan genoemd in Galaten 5. Merk je dat je boosheid, onvrede, agressie, verbaal geweld uitlokt, dan weet je dat je niet goed zit. Dan breng je een boodschap die niet aan jou is voorbestemd om te delen. Je wekt namelijk een tegenovergestelde reactie op en het zaad wat je zaait zal niet opkomen. Ook al komt het zaad wel op, dan is de kans groot dat het onkruid is en zal het de vruchten van de Geest niet kunnen voortbrengen. 

Het zou ook zomaar kunnen zijn dat je je roeping wel uitvoert, maar richt tegen de verkeerde doelgroep. De apostelen waren een mooi voorbeeld van het feit dat er een roeping bestaat voor doelgroepen. Paulus werd gezonden naar de heidenen en Petrus werkte voornamelijk onder de Joden. Hier was een hele andere aanpak voor nodig om hun doelgroep te overtuigen van de boodschap van het Koninkrijk van God. Als Paulus was gaan prediken onder de Joden dan had hij misschien lang niet zoveel kunnen bereiken als dat hij onder de heidenen heeft gedaan. Als jij een roeping ervaart om te evangeliseren in een ver land, ga dan niet in Nederland een onderwijsbediening starten. En als je geloofd dat je een roeping hebt ontvangen voor ouderen te bemoedigen, spreek dan tegen ouderen en niet tegen jongeren. Je zult alleen maar het tegenovergestelde bereiken!

MENING OF VERNIEUWD DENKEN

Wij leven in een land waar wij gelukkig een vrije mening mogen hebben en we mogen er ook vrijelijk over praten. Dit is een groot goed waar we enorm mee gezegend zijn. Maar we moeten ons wel realiseren dat we niet overal gehoord worden. Als we onze mening vertellen dan is het belangrijk om te weten wie onze ontvangers zijn. Als wij een boodschap willen brengen, zullen we dus de hoorders een helder en duidelijk geluid moeten laten horen. Als je dit doet door een boodschap te brengen die lekker in het gehoor ligt en gebaseerd is op je eigen mening dan zal er geen zegen van God op rusten. We moeten juist leren te handelen vanuit de vernieuwing van ons denken (Efeze 4:23).

Als we bezig zijn om onze mening te verkondigen dan bereiken we dus het tegenovergestelde van iets wat we willen bereiken en lopen we dus niet in de lijn van onze roeping van God op ons leven. We moeten dit absoluut niet willen, omdat God Zijn zegen dan ook niet aan ons leven kan geven. Daarnaast roept de Bijbel heel duidelijk op om elkaar te dienen in liefde (Galaten 5:13).

Een mening werkt vaak niet uit dat je met liefde iets brengt, maar dat je bezig bent de overtuiging van jezelf te projecteren op de ander. Wees je ervan bewust dat de meeste mensen alleen maar kunt overtuigen van jouw roeping door ze zelf te laten inzien dat een zaak feitelijk goed is opgebouwd. Laat hierbij je eigen mening achterwege ,maar verkondig het woord in liefde om bolwerken af te breken (2 Korinthe 10:4).

Hoe vertel je dan je juiste doelgroep de kern van jouw boodschap? Eigenlijk is dat heel eenvoudig. Vertel je eigen getuigenis en onderstreep dit met woorden uit de bijbel. Je bent dan geen woordprediker, maar een getuige van wat Jezus in jouw leven heeft gedaan. Mensen zullen dan veel sneller geneigd zijn om jouw boodschap te aanvaarden en blijf je veel makkelijker weg van een mening of opvatting.

GEROEPEN OM TOT ZEGEN TE ZIJN

Als je gaat begrijpen dat je als christen geroepen bent om tot zegen te zijn dan, zijn er een aantal Bijbelse principes die van groot belang zijn om te begrijpen en te doorgronden. In hoofdstuk zes van het Lukas evangelie vinden we belangrijke principes die ons helpen om de boodschap te verspreiden die op ons hart ligt. Hieronder volgen enkele belangrijke aandachtspunten uit het woord van God.

 • 2 Korinthe 1:4
  Die ons troost in al onze verdrukking zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn.

  Dit principe is zo belangrijk om te doorgronden! God heeft ons getroost in onze verdrukking. En met die liefde van God, Zijn vertroosting, kunnen wij de kracht en ervaring hiervan gebruiken om anderen te troosten en te zegenen! Dus alleen doordat HIJ genade toont aan ons, kunnen wij genade geven aan hen die ook die verdrukking ervaren. Wanneer je anderen probeert te helpen terwijl je zelf nog met het probleem rondloopt, zal je anderen geen troost kunnen bieden. Los dus eerst samen met God je probleem en je vragen op voordat je de ander gaat helpen. Anders zal de lamme de blinde leiden (Lukas 6:39).
   

 • Lukas 6:37, 38
  Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden(......) 38 want met dezelfde maat waarmee u meet zal u gemeten worden.

  Wanneer je de roep om zegen ervaart, moeten we leren dat we niet handelen vanuit oordeel! Ten alle tijde brengen we de liefde van Christus in wie geen veroordeling was. We hebben zo vaak de neiging om een oordeel te vellen over hoe de ander denkt. Maar onthoud dat hierdoor je roeping zult afzwakken, er zal zelfs een oordeel komen over jouw roeping als je de ander oordeelt. Dit principe is zo belangrijk. Niemand mag de ander de maat nemen, want anderen zullen dan jou de maat nemen. Het vergrootglas op jouw leven wordt zo sterk dat je er niet tegenop zult kunnen komen.
   

 • Lukas 6:41
  Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op?

  Omdat we van God een roeping hebben ontvangen, hebben we ook een duidelijk onderscheid ontvangen in wat de ander niet goed doet. Het is zo belangrijk dat we beseffen dat we dit onderscheid wel zien, maar de persoon in kwestie niet. Maar onthoud heel goed dat de ander gelijkwaardig is aan jou. Jouw inzicht maakt jou niet exclusiever dan de ander. Er kan bij jou net goed iets zijn wat de ander wel ziet, maar jij niet. Treedt dus gelijkwaardig op en zie elkaar als gelijkwaardig. Voor je het weet, is de balk in je eigen oog een grote aanleiding om de vrucht van de Geest te vernietigen.
   

 • Lukas 6:46
  Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat ik zeg?

  Je hebt je roeping aanvaard en je wilt graag leven en wandelen in die roeping. Daarbij is het zo belangrijk de stem van God te verstaan, maar ook te volgen! Hoe vaak overkomt het ons niet dat we ergens zijn stem weg stoppen omdat 'ons gevoel' iets anders zegt. Training en tijd met God doorbrengen is essentieel in het uitvoeren van je missie. Zorg voor een juiste balans en rust in je leven om de ander echt tot zegen te zijn. Laat jouw stem niet verloren gaan, omdat je de principes van God niet toepast. We hebben zijn kennis en zicht nodig, omdat wij niet in staat zijn om zelf het hele plaatje te zien.

ROND GAAN OM GOED TE DOEN

Jezus had een heel duidelijke missie voor ogen. We lezen in Handelingen 10 het volgende:
38 hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem.

In dit vers staan zo ontzettend veel belangrijke principes, we sommen ze op:

 • God zalfde Jezus met de Heilige Geest

 • God zalfde Jezus met kracht

 • Jezus reisde het land door

 • Hij deed overal goede dingen

 • Iedereen genas Hij

 • Hij herstelde en bevrijdde iedereen die door de duivel gevangen en overweldigd waren

 • WANT: GOD WAS MET HEM

 

Jezus kon deze dingen dus alleen doen, omdat Hij hiervoor gezalfd was en omdat God zelf met Hem was. Om op een Koninklijke manier in het leven te staan, moeten wij goed doorgronden wat hier gezegd wordt en wat hier gebeurde. Wanneer je aanvaardt om in je bestemming te lopen die God voor jou in gedachten heeft, dan moeten we ons conformeren aan Hem en ons laten vormen door de kracht en tegenwoordigheid van de Heilige Geest. Alleen dan zijn wij in staat om de boodschap van het Koninkrijk over te brengen op de doelgroep waar wij naar zijn gezonden.